A A A a a

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnopsrawnych wydłużył termin do dnia 16 listopada 2020 roku na składanie wnioksów w ramach programu "Pomoc osobom niepełnopsrawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzydowych wywolanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III.

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły(przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych), w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, która realizowana jest ze środków PFRON w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych

 Adresatami programu w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

W imieniu osób niepełnoletnich, oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie   występują opiekunowie prawni tych osób.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób, które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • uczestnikami programów zatwierdzonego przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529),
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych lub specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r. poz. 910).
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

Pomoc finansowa nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm).

Wnioski o dofinansowanie składane przez osoby niepełnosprawne, w ramach Modułu III przyjmowane będą przez PCPR w Lubaczowie w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do 16 listopada 2020r. Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową oraz poprzez system Obsługi Wsparcia (SOW)-www.sow.pfron.org.pl.

img.iap.pl/s/637/206288/Edytor/File/klauzula-rodoPCPR_modul_III.pdf - Klauzula informacyjna

img.iap.pl/s/637/206288/Edytor/File/wzor_-_wniosek_o_dofinansowanie__nowy_od_112020.pdf - Wniosek Moduł III

 


Licznik odwiedzin: