A A A a a
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Żukowicz.
 • E-mail: d.zukowicz@lubaczow.powiat.pl
 • Telefon: 16 736 20 87

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: p.o Dyrektora PCPR w Lubaczowie
 • Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie
  ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów
 • E-mail: pcpr@lubaczow.powiat.pl
 • Telefon: 16 736 20 87

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków składający się z dwóch segmentów wraz ze stalowymi poręczami.

Sekretariat – pokój nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na wprost od wejścia do budynku. Dalsze przejście nie jest zabezpieczone bramkami lub innymi barierami architektonicznymi, które mogłyby utrudniać przejazd osobie na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pozostałe pomieszczenia.

W budynku nie ma windy – PCPR znajduje się na parterze budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie korytarza.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone namalowanymi niebieskimi prostokątami, białymi symbolami osób na wózkach oraz oznaczone znakami pionowymi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W sekretariacie i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 
 

Licznik odwiedzin: