A A A a a
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego
w dniu 3 marca 2015 r. w związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej
nr C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 18 czerwca 2015 r., Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzyła Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie realizację osi priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020: VII – Regionalny rynek pracy, VIII – Integracja społeczna, IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Do zadań IP należy m.in.: wybór projektów do dofinansowania; podpisywanie umów o dofinansowanie projektu oraz monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikacja osiąganych celów w zakresie EFS; zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikacja poprawności ponoszonych przez nich wydatków oraz działalność informacyjno – promocyjna.
 
Osie finansowane z EFS w ramach RPO WP 2014-2020:
 
Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy - promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników.
 

Na poziomie regionalnym zakłada się:
- realizację wsparcia w zakresie usług skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia,
- realizację wsparcia w zakresie usług ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości głównie poprzez udzielanie pożyczek i dotacji,
- działania skierowane do osób doświadczających nierówności na rynku pracy poprzez wsparcie opieki nad osobami zależnymi oraz dostosowanie trybu pracy do aktualnej sytuacji życiowej,
- wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP i ich pracowników,
- wsparcie usług świadczonych indywidualnym osobom ukierunkowanym na wydłużenie wieku aktywności zawodowej.
 
Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna - promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
 

Na poziomie regionalnym zakłada się:
- realizację działań skierowanych do indywidualnych osób mających na celu ich aktywizację społeczno-zawodową,
- realizację działań skierowanych do indywidualnych osób lub podmiotów/jednostek mających na celu zwiększenie dostępności i jakości usług,
- wsparcie usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.
 
Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie - inwestowanie w kształcenie, szkolenia oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
 
Na poziomie regionalnym zakłada się:
- wsparcie skierowane do ośrodków wychowania przedszkolnego i szkół prowadzących kształcenie ogólne w 4 obszarach:
1. kształcenia kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności),
2. korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (kontynuacja wdrażania rządowego programu „Cyfrowa szkoła" w ramach komponentów e-szkoła i e-nauczyciel),
3. tworzenia warunków dla nowoczesnego nauczania (wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w tym wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych),
4. indywidualizacja podejścia do ucznia (zapewnienie narzędzi diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i prowadzenie indywidualnej pracy z uczniem).
- wsparcie skierowane do indywidualnych osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności, w tym zdobycie, zmianę lub podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- wsparcie skierowane do szkół zawodowych,


Licznik odwiedzin: