A A A a a
Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zajmuje się sprawami dotyczącymi umieszczenia w następujących Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Lubaczowski:

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przeznaczony dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych, liczba miejsc: 230,

Dom Pomocy Społecznej w Lubaczowie przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, liczba miejsc: 65,

Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, liczba miejsc: 70.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu lubaczowskiego na 2021 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2021 r. pod poz. 335 oraz zgodnie z Zarządzeniem z dnia 29 stycznia 2021 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 1 lutego 2021 r. pod poz. 437, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi:

      -     Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej – 4 158,80 zł

      -     Dom Pomocy Społecznej w Lubaczowie – 4 144,21 zł

      -     Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach – 3 924,53 zł

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania decyzji o umieszczenie.

 

Podstawa prawna:

-       Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

-      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,

 

 
Licznik odwiedzin: