A A A a a

 


 

 

                                                                                                Lubaczów, dnia 10.07.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTW imieniu Powiatu Lubaczowskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Obsługa techniczna sprzętu wypożyczalni w ramach projektu „Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, w dniu 10.07.2019 r. o godz. 15.15 dokonano otwarcia ofert w ramach w/w zamówienia:

 

 Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia 18 637,44 zł PLN

  

W wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Oferta

 

Cena oferty (brutto)

1.

Waldemar Wasilewski

Naprawa i Przegląd Sprzętu Medycznego

os. Unii Lubelskiej 3B/4, 37-600 Lubaczów

18 240,00

2.

Witold Niedźwiedzki

Naprawa Sprzętu Medycznego

ul. Leśna 24/13, 37-600 Lubaczów

21 600,00

Informacja z otwarcia ofert

 

                                                                                     Lubaczów, dnia 12.07.2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


                                                                       Wykonawcy wg rozdzielnika

 

W imieniu Powiatu Lubaczowskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Obsługa techniczna sprzętu wypożyczalni w ramach projektu „Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia z 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)  wybrano ofertę złożoną przez przez:

 

Waldemar Wasilewski
Naprawa i Przegląd Sprzętu Medycznego
os. Unii Lubelskiej 3B/4, 37-600 Lubaczów

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaproponował najniższą cenę

 

Nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

p.

Oferta

Kryterium: cena

Kryterium: …….. (inne kryterium wskazane przez Beneficjenta)

Kryterium: …….. (inne kryterium wskazane przez Beneficjenta)

Podsumowanie

1.

Waldemar Wasilewski

Naprawa i Przegląd Sprzętu Medycznego

os. Unii Lubelskiej 3B/4, 37-600 Lubaczów

18 240,00

-

-

18 240,00

2.

Witold Niedźwiedzki

Naprawa Sprzętu Medycznego

ul. Leśna 24/13, 37-600 Lubaczów

21 600,00

-

-

21 600,00

 

 img.iap.pl/s/637/206288/Edytor/File/Inf___o_wyborze_najkorz___oferty_dot__obslugi_tech__wypozycz_.pdf

 

 


Licznik odwiedzin: