A A A a a
Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus rehabilitacyjny trwa nie krócej niż 14 dni.

Kto może skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie?

Z dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym mogą skorzystać:

 • dorosłe osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności lub równoważne,
 • dorosłe osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważne,
 •  osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat,
 • osoby niepełnosprawne w wieku od 16 do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności. Nauka musi być potwierdzona zaświadczeniem ze szkoły o kontynuowaniu nauki,
 • dorosłe osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub równoważne uzyskać mogą dofinansowanie tylko w przypadku wystarczającej ilości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do w/w grup.


Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.)  o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w Rozdziale III. ust 6, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony

Jak uzyskać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych można pobrać ze strony internetowej www.pcprlubaczow.pl lub w siedzibie PCPR w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Oświadczenie opiekuna w momencie przyznanego dofinansowania.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem osoby drugiej. Każda osoba może złożyć maksymalnie 2 wnioski. W sytuacji, gdy wniosek składa opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy osoby niepełnosprawnej w wieku do 18 lat, może złożyć wniosek dla siebie i podopiecznego pod warunkiem, że opiekunem dziecka będzie osoba trzecia. Konieczność pobytu opiekuna musi wynikać z zaświadczenia lekarskiego, które będzie zawierało wyraźne wskazania wraz z uzasadnieniem konieczności jego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która:

 • Nie jest osobą niepełnosprawną.
 • Ukończyła 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 • Nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie

Wnioskodawca nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego może zmienić swojego opiekuna i musi o tym fakcie pisemnie powiadomić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz dostarczyć nowe Oświadczenie opiekuna.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 

Wnioski nie zrealizowane z powodu braku środków PFRON wraz z końcem roku tracą ważność i nie przechodzą do rozpatrzenia na rok następny. W związku z tym aby ponownie starać się o dofinansowanie należy złożyć nowy wniosek w roku bieżącym.

Przyznanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym uzależnione będzie od oceny wniosku dokonanej w oparciu o ocenę sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, zgodnie z kartą oceny wniosku, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały

Ocena wniosku oparta jest na systemie punktowym. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 70.

Dofinansowanie będzie przyznawane, z uwzględnieniem zasad określonych w Rozdziale III ust. 1 niniejszego załącznika; w pierwszej kolejności osobom, które uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczna liczbę punktów o kolejności dofinansowania decyduje data wpływu kompletnego wniosku, a w przypadku takiej samej daty kolejność złożonego wniosku.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych przyznawane będzie dorosłym osobom niepełnosprawnym raz na dwa lata.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania wynosić będzie:

 • 30%  przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz osoby w wieku od 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także dla osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej
  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie z Rozdziałem 3 §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych w przypadku znacznego niedoboru środków funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób oraz pobytu ich opiekunów można obniżyć wysokość tego dofinansowania nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa wyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Kiedy dostanę informacje o dofinansowaniu?

Podstawą przyznania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest otrzymanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zatwierdzeniu ich Uchwałą przez Radę Powiatu Lubaczowskiego.

Wnioski złożone od stycznia 2020 roku rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia podjęcia Uchwały przez Radę Powiatu Lubaczowskiego, w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, pozostałe wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie od 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania. W przypadku odmowy Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA. W przypadku uchybień we wnioskach złożonych, PCPR powiadamia pisemnie Wnioskodawcę w terminie 10 dni od wpływu wniosku o brakach, które powinny być usunięte przez Wnioskodawcę w terminie do 30 dni od dnia otrzymania pisma. Nie usunięcie uchybień w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy PCPR w Lubaczowie poweźmie wątpliwości w sprawie przyznanego dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia Wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

 

Karta oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym

 

I.


KRYTERIA OCENY WNIOSKU

 

Liczba

punktów

 

Maksymalna

liczba punktów

 

Uzyskana

punktacja

 

        1.        

Posiadany stopień niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego

a)       

dzieci do 16 roku życia

25

 

  

25

 

b)       

znaczny

25

 

c)       

umiarkowany

15

 

d)       

lekki

5

 

2.        

Aktywność zawodowa (jedna forma do wyboru)

a)       

Osoby zatrudnione poza zakładem pracy chronionej

10

 

10

 

b)       

Osoby zatrudnione w zakładzie pracy chronionej

7

 

c)       

Osoby do 16 roku życia

10

 

d)       

Osoby od 16 do 24 roku życia uczące się i niepracujące

10

 

e)       

Pozostałe osoby w wieku od 16 do 18 roku życia

5

 

3.        

Dochód w przeliczeniu na 1 osobę

 

a)       

Dochód do 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gosp. domowym

 

5

 

 

5

 

    

      b)       

Dochód do 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

 

5

 

4.        

 Korzystanie w ramach środków PFRON z w/w zadania

a)       

nigdy nie korzystał

25

 

25

 

b)       

korzystał powyżej 3 lat

10

 

5.       

Wniosek kompletny w dniu złożenia

5

5

 

II.

OCENA WNIOSKU/ UZYSKANA PUNKTACJA

MAKSYMALNIE 70 PKT

 

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.),
 •  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2014, Poz. 1937).
 • Uchwała nr 32/152/2019 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 16 października 2019 r.

 

 


Licznik odwiedzin: