A A A a a
Aktywny samorząd

 

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się
w roku 2020 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach
pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”.


Jednocześnie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w bieżącego roku znacząco ułatwi osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można będzie składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
 

 

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2020, to:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej:

1.    Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu):
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja narządu ruchu,

2.    Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją ruchu):
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej,
•    dysfunkcja narządu ruchu,

3.    Zadanie 3: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu słuchu):
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej,
•    dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

4.    Zadanie 4: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu):
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja narządu słuchu;

Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

1.    Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
•    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

2.    Zadanie  2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
•    pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

3.    Zadanie 3: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
•    umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    dysfunkcja narządu wzroku,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

4.    Zadanie 4: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
•    dysfunkcja narządu słuchu,
•    trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

5.    Zadanie 5: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu:
•    pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
•    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),

Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:

1.    Zadanie 1: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
•    znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
•    zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

2.    Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
•    znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),

3.    Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości:
•    stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
•    potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

4.    Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości:
•    stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
•    potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

5.    Zadanie 5: Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
•    znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
•    zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
•    znaczny lub umiarkowany stopniem niepełnosprawności,
•    aktywność zawodowa,
•    pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
•    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2020:

MODUŁ I - do dnia 31 sierpnia 2020 r

MODUŁ II

Cykl I – od dnia 1 marca 2020 r do dnia 31  marca 2020 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

Cykl II – od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

 

Informacje o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać również na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd" Moduł I. Już od dnia 1 marca 2020 r. wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW. Wnioski w ramach Modułu II będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej przez platformę internetowa SOW. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, po raz pierwszy bez wychodzenia z domu. Dostęp do systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasiegu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji - uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. 

  

·    

 

 


Licznik odwiedzin: