A A A a a
Likwidacja barier

 

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,

Bariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji,

Barierach techniczne – to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

1. Dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, z tym, że:

    1)  na likwidację barier architektonicznych:

osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się (w pierwszej kolejności  osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub    budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

 2)      na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych:

osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego   lekarza specjalisty i/lub zaświadczeniem innego specjalisty – psychologa, pedagoga,   logopedy.

2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie. 

3. Wysokość dofinansowania likwidacji barier może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów likwidacji barier poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.


Szczegółowe zasady dofinansowania i wnioski dostępne  są w zakładce Druki do pobrania-Likwidacja barier.

 


Licznik odwiedzin: