A A A a a
Ośrodek interwencji kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

            Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa od 2008r. Znajduje się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. Umiejscowienie Ośrodka umożliwia otrzymanie kompleksowej pomocy przez beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Bliskość takich instytucji jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pozwala także na korzystanie z porad specjalistów, z którymi tut. instytucja współpracuje. Oprócz osób pozostających w kryzysie, z pomocy mogą korzystać także osoby niepełnosprawne.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR w Lubaczowie ma na celu wypracowanie zasad współpracy pomiędzy różnymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy:

 * pomoc o charakterze bezpośrednim tj.

- udzielanie porad prawnych ofiarom przestępstw, ich rodzinom oraz świadkom zdarzeń,

- pomoc w przygotowaniu pism do policji, prokuratury, sądu oraz innych instytucji,

- kierowanie zgłaszających się osób do właściwych jednostek samorządowych, rządowych, pozarządowych i innych,

- pomoc członkom rodzin pozostających w trudnej sytuacji, niebędących jednak wynikiem przemocy w rodzinie,

 

* pomoc o charakterze pośrednim tj.

- podejmowanie działań mających na celu zapobieganiu przemocy fizycznej i psychicznej,

- współpraca w zakresie kształtowania odpowiednich postaw obywatelskich, zapobieganiu patologiom społecznym oraz przestępczości przy współpracy odpowiednich służb,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym,

- opracowywanie programów dla społeczności Powiatu Lubaczowskiego nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa.


Licznik odwiedzin: