A A A a a
Przetargi 2015

                                                                                                                                                                                   PCPR.EFS.252.5.2015                                                                                                                                                                                                        Lubaczów, 2015-03-26

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

           

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Realizacja szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu: Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

ul. Wilsona 12

37-700 Przemyśl

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

 

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „CENA”             -          100,00

Łączna liczba punktów przyznana ofercie                                   -          100,00

 

 

  1. „Instytut Badawczo - Szkoleniowy” Sp. z o.o.

            ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn

 

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „CENA”              -          95,85

Łączna liczba punktów przyznana ofercie                                   -          95,85

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Licznik odwiedzin: