A A A a a
Środowiskowy Dom Samopomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie jest to ośrodek wsparcia dziennego przeznaczony dla:

 

-        osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),

-        osób upośledzonych umysłowo (typ B),

-   osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Dom usytuowany jest w jednym obiekcie, znajdującym się w centrum miasta. Posiada udogodnienia umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Ośrodek wsparcia funkcjonuje 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Oferta Terapeutyczna ŚDS obejmuje:

-      treningi funkcjonowania w życiu codziennym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

-        trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

-        trening umiejętności spędzania wolnego czasu,

-        poradnictwo psychologiczne, zajęcia edukacyjne,

-        pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

-        pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

-        terapię ruchową w tym zajęcia: sportowe, turystykę, rekreację.

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:

-     zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

-   zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach,

-        orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do ŚDS. Pierwszą decyzję kierującą wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, natomiast następne decyzje wydawane są na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem domu.

 

Podstawa prawna:

-     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późń. zm),

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późń. zm.).

 

 


Licznik odwiedzin: