A A A a a
Tłumacz języka migowego

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka  migowego lub tłumacza przewodnika w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie

  1. O dofinansowanie ze środków Funduszu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
  2. O dofinansowanie ze środków Funduszu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika mogą ubiegać się osoby niesłyszące lub niedosłyszące, w tym głuchoniewidome i głucho-niedowidzące, które posiadają orzeczenie niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
  3. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o  dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

  

 

Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie

1.      Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika  w każdym czasie.

2.      Wniosek o udzielenie dofinansowania należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Lubaczowie na  odpowiednim druku wraz z kompletem wymaganych załączników,   które dostępne są w zakładce Druki do pobrania-Tłumacz migowy

3.       Osoba niepełnosprawna  może  złożyć  wniosek  osobiście  bądź przez ustanowionego notarialnie pełnomocnika lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z treścią wpisu  w rejestrze sądowym.

4.      Wniosek  o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

5.      Starosta informuje Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia wniosku.

6.      W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Starosta występuję do osoby niepełnosprawnej o jego uzupełnienie. Nie uzupełnienie wniosku w ciągu 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe zasady dofinansowania i wniosek dostępne są w zakładce Druki do pobrania- Tłumacz języka migowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin: