A A A a a
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zaopatrzenie w sprzęt  rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze obowiązuje tzw. system otwarty, co oznacza, że nie przeprowadza się konkursów ofert, ale finansuje się przedmioty lub środki pomocnicze do określonego limitu ceny, pozostawiając wybór osobie uprawnionej.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i w sprzęt rehabilitacyjny.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 926 ). Warunkiem jest spełnianie kryterium dochodowego, tzn. średni miesięczny dochód netto podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

  1. 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  2. 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze:

  1. w sprzęt rehabilitacyjny wynosi - do 80 proc. kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
  2. w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
    1) do 100 proc. udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;                                                     2) do 150 proc. sumy kwoty powyższego limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż limit.

 O przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby posiadające ważne orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia z ZUS i KRUS (wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. na stałe).

 

Uchwala nr 6/20/2019 Zarzadu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18.01.2019 r .pdf

Uchwala nr 74/393/2018 Zarzadu Powiatu w Lubaczowie z dnia 18.01.2018 r .pdf


Licznik odwiedzin: