A A A a a
Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzen pomocniczych przy PCPR w Lubacz

Powiat Lubaczowski/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r. realizuje projekt  pn. „Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem projektu jest „Zwiększenie dostępu do bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego dla 670 niesamodzielnych mieszkańców powiatu lubaczowskiego oraz  poprawa funkcjonowania w życiu codziennym 509 uczestników projektu  w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

W projekcie mogą uczestniczyć; osoby niesamodzielne (osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu), które:

  • zamieszkują na terenie powiatu lubaczowskiego,
  • nie posiadają  uprawnień/możliwości  do  skorzystania  ze 100% refundacji na zakup    sprzętu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 29.05.2017 r.).

 

        Warunkiem uczestniczenia w wyżej wymienionym projekcie jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego status osoby niesamodzielnej oraz wskazanie na konieczność wypożyczenia danego sprzętu.

 

Całkowita wartość projektu 538 362,88 PLN

Dofinansowanie UE: 457 608,44 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 50 639,08 PLN

Wkład własny: 30 115,36 PLN

 


 


Licznik odwiedzin: