A A A a a

Aktywny Samorząd 2019 r.


PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się
w roku 2019 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach
pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2019, to:


Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar - A: likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu):

•   znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją ruchu):
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej,
•    dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu słuchu):
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej,
•    dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu):
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja narządu słuchu;

Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

•    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie  2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
•    pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Zadanie 3: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
•    umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    dysfunkcja narządu wzroku,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 4: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
•    dysfunkcja narządu słuchu,
•    trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 5: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu:

•    pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
•    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),

Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
•    znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),

Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości:
•    stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
•    potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości:
•    stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
•    potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie 5: Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
•    znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
•    zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
•    znaczny lub umiarkowany stopniem niepełnosprawności,
•    aktywność zawodowa,
•    pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
•    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2019:


MODUŁ I - do dnia 31 sierpnia 2019 r

MODUŁ II
Cykl I – od dnia 1 marca 2019 r do dnia 30  marca 2019 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
Cykl II – od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)


Informacje o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać również na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl


Druki wniosków i załączników wymaganych na udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I w roku 2019 można odebrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 4 oraz pobrać na naszej stronie w zakładce „Druki do pobrania” -> „Pilotażowy program Aktywny Samorząd”. W Module II wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl oraz https://www.sow.pfron.org.pl/logowanie
 

 


Licznik odwiedzin: