A A A a a

Aktywny samorząd 2018


  

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się w roku 2018 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”.

Wnioski dotyczące pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” w roku 2018 będą przyjmowane:


MODUŁ I - od dnia 1 marca  2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

Obszar A i Obszar C zadanie 2 i 4 oraz Obszar D wnioski przyjmowane są w dwóch cyklach:   

Cykl I - od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.  

Cykl II - od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.  

Obszar B i Obszar C zadanie 3 - od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.


MODUŁ II


Cykl I – od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30  marca 2018 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

Cykl II – od dnia 2 kwietnia 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Cel główny pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo osób niepełnosprawnych

w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –
KIERUNKI 2018

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

  Obszar - A: likwidacja bariery transportowej: 

1.  Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochod:

 • 8.000 zł,
 • udział własny - 15% ceny brutto zakupu/usługi,
 • okres karencji - 3 lata,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

2.  Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: 

 • 2.200 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.600 zł,
 • pozostałe koszty - 600 zł
 • udział własny - 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 

1. Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania: 

 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • udział własny - 10%,
 •  okres karencji - 3 lata,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku. 

2. Zadanie 2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania: 

 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł, 
 • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł z możliwością  zwiększenia o 100%,
 • udział własny - 0%,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:

1. Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym: 

 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności luborzeczeniem o niepełnosprawności -  3.000 zł,
 •  udział własny - 0%.

2. Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości po amputacji w zakresie:

 • ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. 

3. Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości): 

 • do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
 •  udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej: 

 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
 • kwota dofinansowania - 200 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki, nad jedną (każdą) osobą zależną,
 • udział własny 15 %.
   

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

1. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  nauka w szkole wyższej lub policealnej, lub kolegium, lub przewód  doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

    Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku: 

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - 1 000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

a. 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu  się, z tytułu:

 •       pomocy tłumacza migowego,
 •      pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,
 •      pomocy przewodnika/psa przewodnika,
 •      uczestnictwa w dodatkowych zajęciach usprawniających poruszanie
       się lub komunikację.

b. 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

c. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną)  Kartę Dużej Rodziny.

d. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje  w przyspieszonym trybie.

 e. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną  w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

3. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

4. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku –  w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach  wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form   kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy    maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku –   w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w   ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku –   w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej    formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki. 

5. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

6. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

7. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn  innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu  doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym      harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

8. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek  na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

UWAGA!!!  

Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:

 

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 583 zł (netto) na osobę.

 

Informację o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać również na stronie internetowej Funduszu pod adresem:  www.pfron.org.pl

Druki wniosków i załączników wymaganych na udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2018 można odebrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 4 oraz pobrać na naszej stronie w zakładce „Druki do pobrania”.

 Wymagane druki - Moduł I 

1. Wniosek ON pełnoletnia_(P)
2. Wniosek ON podopieczny
3. Wkładka obszar A Zadanie nr 1
4. Wkładka obszar A Zadanie nr 2
5. Wkładka obszar B Zadanie nr 1
6. Wkładka obszar B Zadanie nr 2
7. Wkładka obszar C Zadanie nr 2
8. Wkładka obszar C Zadanie nr 3
9. Wkładka obszar C Zadanie nr 4
10. Wkładka obszar D
11. Zaświadczenie lekarskie Obszar: B1, C3,4
12. Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Adresaci Modułu I zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 • kserokopia aktualnego  orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności:Obszar A – Zadanie nr.1 i 2, Obszar B – Zadanie nr.1 i 2, Obszar C – Zadanie nr. 2-4, Obszar D,
 • kserokopia dokumentu stanowiącą opiekę prawną nad podopiecznymi.

  Wymagane druki - Moduł II  

1. Wniosek ON pełnoletnia_(P)
2. Wkładka Moduł II
3. Zaświadczenie z uczelni/szkoły
4. Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
6. Oświadczenie-okres przebytej nauki

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników: 

1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
2. W przypadku Wnioskodawców odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
3. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeśli tak to w jakiej wysokości).

 

Pliki do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ

  

 

 

 

 


Licznik odwiedzin: