A A A a a

Zmiany dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

Od 1 sierpnia 2017r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach.

 Od 1 sierpnia 2017r. organem uprawnionym do wydania legitymacji jest powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaś podstawą wydania legitymacji jest wyłącznie ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 Nowe legitymacje wystawiane są na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, niemniej jednak okres ten nie może być dłuższy niż:

– 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność);
– 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom; które nie ukończyły 60 roku życia). W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

Od dnia 1 września 2017 r. zmianie ulega także wzór legitymacji. Na nowym wzorze znajdować się będzie m.in.:

– imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej;

– jej numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska);

– termin ważności legitymacji;

– symbol przyczyny niepełnosprawności;

– stopień niepełnosprawności (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności).

W nowym wzorze legitymacji dane dotyczące stopnia i symbolu przyczyny  niepełnosprawności wpisywane będą wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej tylko za pomocą kodu QR. Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a, jak również napisy w języku angielskim i francuskim rozpoznawalność poza granicami kraju. Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony!!! Nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te zachowują ważność bezterminowo.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

 

 

 pl/90961/0/Wniosek_legitymacja_osoby_

 

 


Licznik odwiedzin: