A A A a a

Program ,, Aktywny Samorząd 2017 "


PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się
w roku 2017 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach
pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”.

Wnioski dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2017 będą przyjmowane:


MODUŁ I  - od dnia 1 marca  2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r

Obszar A i Obszar C zadanie 2 i 4 oraz Obszar D wnioski przyjmowane są w dwóch cyklach:

Cykl I - od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r.

Cykl II - od dnia  1 czerwca 2017 r. do dnia  30 sierpnia 2017 r.

Obszar B i Obszar C zadanie 3 - od dnia  1 marca 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.


MODUŁ II


Cykl I – od dnia  1 marca 2017 r do dnia 30  marca 2017 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

Cykl II – od dnia  1 kwietnia 2017 r. do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

 

Cel główny pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –
KIERUNKI 2017

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

1.  Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • 5.000 zł,
 •  udział własny - 15% ceny brutto zakupu/usługi,
 • okres karencji - 3 lata,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • dysfunkcja narządu ruchu

2.  Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

 • 2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
 • pozostałe koszty - 600 zł,
 • udział własny - 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

1 Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 

 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji - 3 lata,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 

2  Zadanie  2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku - 2.000 zł z możliwością zwiększenia o 100%,
 • udział własny - 0%,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

 

1. Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności - 2.000 zł,
 • udział własny - 0%.

 

2. Zadanie 3:Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości
po amputacji w zakresie:

 • ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

3. Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

 

 • do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Obszar D: Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

 • znaczny lub umiarkowany stopniem niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie  rolę opiekuna prawnego dziecka
 • kwota dofinansowania - 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł  w ciągu roku  - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną,
 • udział własny 15 %.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

1. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub policealnej, lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia –1.000 zł
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do
  4.000 zł
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch
  i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 

 1. 700 zł - gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się, z tytułu pomocy tłumacza migowego,  asystenta osoby niepełnosprawnej, pomocy przewodnika/psa przewodnika, uczestnictwa w dodatkowych zajęciach usprawniających poruszanie się lub komunikację,
 2. 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny.
 4. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

3. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

4. Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne)  ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej w ramach programu dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:

 • ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; albo
 • jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) - nie obowiązuje.

5. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,  ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 

 • do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,  przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

 

6. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie        opłaty łaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy  dofinansowania.


7. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

 

8.  Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

9.   W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

 

UWAGA!!!  

Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:

 

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 583 zł (netto) na osobę.

 

Informację o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać również na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Druki wniosków i załączników wymaganych na udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2017 można odebrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy ul. Piłsudskiego , pokój nr 3 oraz pobrać na naszej stronie w zakładce „Druki do pobrania”.

Wymagane druki - Moduł I

1.      Wniosek ON pełnoletnia_(P)

2.      Wniosek ON podopieczny 

3.      Wkładka obszar A Zadanie nr 1

4.      Wkładka obszar A Zadanie nr 2

5.      Wkładka obszar B Zadanie nr 1

6.      Wkładka obszar B Zadanie nr 2

7.      Wkładka obszar C Zadanie nr 2

8.      Wkładka obszar C Zadanie nr 3      

9.      Wkładka obszar C Zadanie nr 4

10.  Wkładka obszar D

11.  Zaświadczenie lekarskie Obszar: B1, C3,4  

12.  Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

13.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

               

Adresaci Modułu I zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

1. kserokopia aktualnego  orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności:

Obszar A – Zadanie nr.1 i 2, Obszar B – Zadanie nr.1 i 2, Obszar C – Zadanie nr.2-4,
Obszar D

2. Kserokopia dokumentu stanowiącą opiekę prawną nad podopiecznymi.

Wymagane druki - Moduł II

 

1. Wniosek ON pełnoletnia_(P)

2. Wkładka Moduł II 

3. Zaświadczenie z uczelni/szkoły

4. Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Oświadczenie - okres przebytej nauki

 

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 

 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( lub orzeczenia równoważnego)
 2. W przypadku Wnioskodawców odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeśli tak to w jakiej wysokości).

 

 


Licznik odwiedzin: